Examen ADI

Asbestdeskundige Inventarisatie

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen.

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Daarom is vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw, gebouwd voor 2001, over een asbestattest beschikken.

Voor wie is het ADI-certificaat verplicht?

Het ADI certificaat is verplicht voor iedereen die een asbestinventarisatie gaat uitvoeren voor een geldig asbestattest.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige -‘inventarisatie’- (ADI) zal een geldig asbestinventarisatie voor een asbestattest kunnen uitvoeren. Een inventarisatie gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het inspectieprotocol van de OVAM. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestattest. De asbestdeskundige rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing in de inventarisatiedatabank van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

Examenlocaties Vlaanderen

Klik op de kaart voor een volledig overzicht en meer informatie

 • Locaties Geel, Gent, Mechelen

 • Soort examen Theorie en praktijk

 • Duur examen 165 minuten volledig examen

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Kosten € 110,00 Theorie
  € 220,00 Praktijk
  € 330,00 excl. BTW volledig examen

Examendata ADI

augustus 2024

 • wo 14
 • MECHELEN - praktijk
 • do 29
 • MECHELEN - theorie

september 2024

 • di 03
 • MECHELEN - praktijk
 • do 19
 • MECHELEN - theorie

Informatie over het ADI-examen

Toegangscriteria / InhoudTheoriePraktijkInzageExamenreglementPartners

Toegangscriteria

De kandidaat ADI die het examen wil afleggen, kan zich via deze website voor een datum aanmelden. Om aan een examen deel te kunnen nemen dient de kandidaat te beschikken over een uniek persoons-ID van de OVAM en de verplichte opleiding met praktijkgedeelte gevolgd te hebben bij een erkende certificatie-instelling.

De kandidaat dient eerst te slagen voor in het theorie-examen, voordat hij/zij aan het praktijkexamen kan deelnemen.

Examenonderdelen

Het ADI examen bestaat uit twee onderdelen: theorie en praktijk.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: maximaal 120 minuten
 • Praktijkexamen: maximaal 45 minuten

Doorgang examens

Zowel het theorie-examen als het praktijkexamen kan doorgaan als deze aan een minimaal aantal inschrijvingen voldoet.

 • Voor het theorie-examen zijn minimaal 15 inschrijvingen nodig voor doorgang van het theorie-examen;
 • Voor het praktijkexamen zijn minimaal 4 inschrijvingen nodig voor doorgang van het praktijkexamen.

Wanneer deze minimale aantallen niet behaald worden zal het examen geannuleerd worden. Reeds ingeschreven kandidaten worden hier uiterlijk 5 werkdagen voor het examen over geïnformeerd.

In overleg met deze kandidaten zal er een nieuw examenmoment gepland worden.

Demo-examen

Het theorie-examen van ADI wordt afgenomen met Remindo-toets. Om te oefenen met deze afname-omgeving en bekend te raken met de verschillende vraagsoorten die u in het examen kunt verwachten, is een demo-examen beschikbaar. Het demo-examen is niet bedoeld om een idee te krijgen van wat men inhoudelijk op het examen kan verwachten.

Geslaagd: het persoonscertificaat ADI

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangt de kandidaat van IBEX een examenattest.

Daarna kan u het ADI persoonscertificaat aanvragen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen en bestaat uit 85 gesloten vragen. De examens worden afgenomen op vaste locaties.

Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het theorie-examen als hij/zij ten minste 70% van het totaal te behalen punten heeft behaald.

Verlengd examen bij dyslexie

De alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen voorleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen en doorlooptijd volledige examen

De kandidaat kan voor elk onderdeel (theorie of praktijk) maximaal tweemaal een herexamen afleggen.
Indien een kandidaat na twee herexamens nog steeds niet geslaagd is, moet hij/zij de verplichte opleiding met praktijkgedeelte opnieuw volgen alvorens weer te mogen deelnemen aan het examen.

Het (her)examen van het praktijkonderdeel moet afgelegd worden binnen de 6 maanden na het eerste afgelegde theorie-examen. Indien een kandidaat binnen die periode nog steeds niet geslaagd is, dan moet hij opnieuw de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen alvorens weer te mogen deelnemen aan het examen.

Kosten

De kosten van het theorie-examen bedragen € 110,- exclusief BTW

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit het nemen van materiaalmonsters.

 • Praktijkopdracht Monstername:
  De kandidaat moet in staat zijn om op een voor zichzelf en zijn omgeving veilige manier een materiaalmonster te nemen en deze dusdanig te verpakken dat deze geen risico vormt voor de volksgezondheid. Tevens dient de kandidaat de administratieve afhandeling van de monstername adequaat uit te voeren. De maximale tijdsduur van dit onderdeel bedraagt 30 minuten.
 • Praktijkopdracht Materiaalherkenning:
  De kandidaat moet in staat zijn om aan de hand van materiaalmonsters en bijbehorende foto’s en omschrijving te beoordelen of deze asbestverdacht zijn en daarvan de hechtgebondenheid (wel/niet) kunnen bepalen. De maximale tijdsduur van dit onderdeel bedraagt 15 minuten.

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor beide opdrachten minimaal 70% van het totaal te behalen punten is behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen en doorlooptijd volledige examen

De kandidaat kan voor elk onderdeel (theorie of praktijk) maximaal tweemaal een herexamen afleggen.
Indien een kandidaat na twee herexamens nog steeds niet geslaagd is, moet hij/zij de verplichte opleiding met praktijkgedeelte opnieuw volgen alvorens weer te mogen deelnemen aan het examen.

Het (her)examen van het praktijkonderdeel moet afgelegd worden binnen de 6 maanden na het eerste afgelegde theorie-examen. Indien een kandidaat binnen die periode nog steeds niet geslaagd is, dan moet hij opnieuw de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen alvorens weer te mogen deelnemen aan het examen.

Kosten

De kosten van het praktijkexamen bedragen € 220,- exclusief BTW

Aanvraag inzagemoment

Indien u voor het theorie-examen niet geslaagd bent kunt u uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat de examenstukken inzien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen. Vragen die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een verzoek te richten aan IBEX aan de hand van het online aanvraagformulier. Binnen twee weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat zijn/ haar examenstukken kan inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden van € 75,00. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. U kunt hier de volledige voorwaarden nalezen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement ‘persoonsgecertificeerde Asbestdeskundige Inventarisatie’ van IBEX, goedgekeurd door de OVAM.
Examenreglement [pdf]

Kennisonderdelenlijst

Het document “Kennisonderdelenlijst Asbestdeskundige Inventarisatie” bevat een lijst met alle kennisonderdelen waarover een persoonsgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie moet beschikken. Deze lijst maakt deel uit van het examenreglement.
Kennisonderdelenlijst [pdf]

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX, goedgekeurd door de OVAM, staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Vlaamse overheid

Dit examen wordt georganiseerd door IBEX in opdracht van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)