Voorwaarden inzage ADI examens

Inzagerecht

Indien een kandidaat voor zijn/haar theorie-examen niet geslaagd is kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat de examenstukken inzien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen. Vragen die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een verzoek te richten aan IBEX aan de hand van het online aanvraagformulier. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat zijn/ haar examenstukken kan inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden (€ 75,00). Deze kosten moeten voorafgaand aan de inzage zijn voldaan.

De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en mag tijdens het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn.

Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding/vertrouwelijkheid van de examenvragen op enigerlei manier te schenden.

Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te dienen. Dit verzoek wordt conform het examenreglement afgehandeld.

Na inzage dient het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer ingeleverd te worden.

Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.

Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek, herexamen doet, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat, ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

  • Laatst bewerkt 28 maart 2023